ข่าวการศึกษา

ขอเชิญเข้าร่วมงาน GE DAY มหกรรมแสดงผลงานนักศึกษา

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมงาน GE DAY มหกรรมแสดงผลงานนักศึกษา

ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ อาคารเรียนรวม 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

- การแสดงโยคะเพื่อสุขภาพ

- การนำเสนอผลงานนักศึกษา

- การโต้วาที

- English Presentation Competition

- Quiz : World Current Affairs

- นิทรรศการวัฒนธรรมจีน และนิทรรศการอื่น ๆ อีกมากมาย

จัดโดยสาขาวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มรายวิชา SOC, HUM, SRE, ENG-GE และ THA-GE
TOP