ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการสัมมนาผู้บริหาร หลักสูตร “เกณฑ์ EdPEx/TQA เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ”เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ส่วนการเจ้าหน้าที่ ส่วนส่งเสริมวิชาการ และหน่วยพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการสัมมนาผู้บริหาร หลักสูตร “เกณฑ์ EdPEx/TQA เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ” ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความเข้าใจเรื่องเกณฑ์ EdPEx/TQA และมีส่วนร่วมในการกำหนดเกณฑ์การประเมินหน่วยงานต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วย รองอธิการบดี คณบดี/รองคณบดี ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าส่วน หัวหน้าหน่วย หัวหน้าสำนักงาน ผู้จัดการโครงการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นผู้จัดการโครงการและผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เสมือนหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างานของหน่วยงาน จำนวน กว่า 137 คน

โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้ร่วมบรรยายชี้แจงนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานและก้าวต่อไปของ มวล.ด้วยเกณฑ์ EdPEx/TQA เพื่อองค์กรสู่ความเป็นเลิศ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรงในการพัฒนาเกณฑ์ EdPEx และ TQA มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับผู้บริหารและผู้เข้าร่วมสัมมนา ในหัวข้อ การนำเกณฑ์ EdPEx/TQA มาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงาน

โครงการสัมมนาผู้บริหาร หลักสูตร “เกณฑ์ EdPEx/TQA เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ” ในครั้งนี้ จัดขึ้นตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มอบนโยบายให้มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบประเมินหน่วยงานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานให้สามารถดำเนินงานได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลดีต่อการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) แล้วหน่วยงานจะได้รับการตอบแทนผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานด้วย ขณะเดียวกันได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยมีผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนกลุ่ม ตำแหน่งบริหารและพนักงานร่วมดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ กำหนดระบบและรูปแบบ ตลอดจนวิธีการประเมินหน่วยงานให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นว่า ควรใช้รูปแบบการบูรณาการเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษากับเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยกลุ่มสำนักวิชาเริ่มเรียนรู้เกณฑ์ CUP-QA (The Council of the University Presidents Quality Assurance) แล้วปรับเข้าสู่เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ(Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) สำหรับกลุ่มหน่วยงานสนับสนุนทั่วไปที่เป็นกลุ่ม ศูนย์ สถาบัน ส่วน หน่วยและโครงการนั้น เริ่มเรียนรู้เกณฑ์ TQM (Total Quality Management) แล้วปรับเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) พัฒนาจากต้นแบบของเกณฑ์ Malcolm Baldrige National Quality Award : MBNQA เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความเข้าใจเรื่องเกณฑ์ EdPEx/TQA เพื่อจะได้มีส่วนร่วมในการกำหนดเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน

ประมวลภาพ

TOP