มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการสัมมนาผู้บริหาร หลักสูตร “เกณฑ์ EdPEx/TQA เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ”