รับฟังความคิดเห็นประชาคม สร้างถนนเข้าศูนย์การแพทย์