ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมกิจกรรมปลูกข้าวและพืชหมุนเวียนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยจัดพิธีปลุกเสก และทำขวัญข้าว “ข้าวมงคล” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำหนดจัดโครงการปลูกข้าวและพืชหมุนเวียนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยจัดพิธีปลุกเสก และทำขวัญข้าว “ข้าวมงคล” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันพุธที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการปลูกข้าวและพืชหมุนเวียนฯ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองในจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งเพื่อสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมในการทำนาข้าวของภาคใต้ และเพื่อบริการวิชาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการอันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดหาข้าวพันธุ์ข้าวพื้นเมือง ประกอบด้วย ข้าวพันธุ์นางกลาย ข้าวพันธุ์เฉี้ยง หรืออื่น ๆ และข้าวพันธุ์สังข์หยดซึ่งเป็นที่นิยมของผู้บริโภค เข้าพิธีปลุกเสก และทำขวัญข้าว “ข้าวมงคล” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งแรก ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช จากนั้นจะจัดเก็บตัวอย่างพันธุ์ข้าวในพระวิหารหลวงเป็นเวลา ๘๔ วัน และจัดพิธีถวายราชสักการะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ และปลูกข้าวนาหว่าน ในแปลงนาข้าวมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พื้นที่ ๗๐ ไร่ ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ และทำพิธีเกี่ยวข้าวในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

กำหนดการ

TOP