ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ศึกษาเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์