ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

การแก้ไขปรับปรุงบทความเพื่อร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 8

ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 8 วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นั้น สำหรับการแก้ไขบทความเพื่อเข้าร่วมงานประชุม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ยังไม่ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงบทความ รีบดำเนินการแก้ไขปรับปรุงบทความโดยเร็วที่สุดและปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้หากไม่ปฏิบัติตามรูปแบบต่างๆ งานประชุมขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับการพิจารณาเข้าร่วมการนำเสนอบทความ พร้อมทั้งดำเนินการตามรายละเอียดดัง 3 ขั้นตอนต่อไปนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

[ขั้นตอนที่ 1] ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุม แก้ไขบทความ ตามคำแนะนำของผู้ประเมินโดยเคร่งครัดและส่งบทความฉบับแก้ไขแล้วผ่านระบบ EasyChair หรือ E-mail: wuird.walailak@gmail.com ก่อนวันที่ 27 พฤษภาคม 2559

WU Research 2016 Login Page: https://easychair.org/conferences/?conf=wuresearch2016

วิธีการ update files :: my submission > Submission paper No. > คลิก Add or update files (เมนูด้านบนขวามือ) > เลือกบทความฉบับแก้ไขแล้ว > คลิก Submit

[ขั้นตอนที่ 2] ขอให้ผู้ส่งบทความจัดรูปแบบบทความตามรูปแบบของงานประชุม WU Research 2016 เท่านั้น! ก่อนส่งหรือนำเข้าในระบบ EasyChair ตามขั้นตอนที่ [1]

2.1 แบบฟอร์มสำหรับบทความฉบับเต็ม (Full Paper) {จำนวนหน้ารวมไม่เกิน 8 หน้า อย่างน้อย 4 หน้า}
http://masterorg.wu.ac.th/file/wuresearch-20160226-040325.docx
(หมายเหตุ ปรับรูปแบบการอ้างอิงในเนื้อหาบทความเป็นแบบตัวเลข และเรียงลำดับเลขตามการปรากฎในเนื้อหา เท่านั้น!) หรือ

2.2 แบบฟอร์มสำหรับบทคัดย่อ (Abtracts) {จำนวนหน้ารวมไม่เกิน 2 หน้า}
http://masterorg.wu.ac.th/file/wuresearch-20160226-040641.docx

[ขั้นตอนที่ 3] กรอกแบบฟอร์มการชำระเงินออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://wuresearch.wu.ac.th เลือกเมนูด้านซ้ายมือ "แบบลงทะเบียนชำระเงิน"
3.1 โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ก่อนวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 มายัง ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่บัญชี 828-0-56622-8 ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ (โปรดระบุว่า “งานประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 8”)
3.2 หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้วโปรดกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดในการออกใบเสร็จให้ชัดเจนพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินได้ที่เว็บไซต์ http://wuresearch.wu.ac.th เลือกเมนูด้านซ้ายมือ "แบบลงทะเบียนชำระเงิน" (ขนาดไฟล์แนบต้องไม่เกิน 1 MB)
3.3 เงื่อนไขการยกเลิก ผู้ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้วทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน
3.4 ผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จัดงาน และประชุมของทางราชการ

WU Research 2016 Login Page: https://easychair.org/conferences/?conf=wuresearch2016

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณลัดดาวัลย์ มนต์แก้ว หรือ คุณโกสินธุ์ ศิริรักษ์ โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565 โทรสาร 0-7567-3553 E-mail: wuird.walailak@gmail.com

สามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลสำคัญสำหรับงานประชุมได้ที่เว็บไซต์ http://wuresearch.wu.ac.th

หมายเหตุ หากท่านได้แก้ไข ปรับปรุงบทความก่อนหน้านี้แล้วทางงานประชุมต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wuresearch.srru.ac.th

TOP