การแก้ไขปรับปรุงบทความเพื่อร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 8