ข่าวการศึกษา

การวัดตัว เช่า / ตัด ชุดครุยวิทยฐานะแก่ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาและคาดว่าจะสำเร็จการการศึกษาในปีการศึกษา 2558

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การวัดตัว เช่า / ตัด ชุดครุยวิทยฐานะแก่ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาและคาดว่าจะสำเร็จการการศึกษาในปีการศึกษา 2558

โดยโครงการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการประสานงานกับผู้ประกอบการ คือร้านอมเรศ เลขที่ 2 ตรอกนคร ถนนมหาราชท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ เพื่อที่จะมาให้บริการวัดตัว เช่า/ตัดชุดครุยวิทยฐานะให้แก่ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2558 ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โถงกลาง ชั้นล่าง อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือ สามารถวัดตัวชุดครุยด้วยตัวเองที่ร้านอมเรศในกรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังสามารถสั่งตัดชุดผ่านทาง Web Site (ร้านอมเรศ) www.amaresshop.com โทร.0-2223-7892, 0-2623-6349 มือถือ 08-1682-6698 หรือ 08-0994-5956 ได้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 0-7567-3650 โทรสาร 0-7567-3652 ในเวลาราชการ Web Site http://www.wu.ac.th, http://ces.wu.ac.th

การให้บริการเช่า/ตัด ชุดครุย ประจำปีการศึกษา 2558

การวัดตัว เช่า / ตัด ชุดครุยวิทยฐานะแก่ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่ สำเร็จการศึกษา และคาดว่าจะสำเร็จการการศึกษาในปีการศึกษา 2558

TOP