ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ผศ.ดร. ปิยะพงค์ โชติพันธุ์ ทำหน้าที่บรรณาธิการประจำฉบับให้กับ Walailak J Sci & Tech: Fisheries Sciences

ผศ.ดร. ปิยะพงค์ โชติพันธุ์ อาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ให้เกียรติทำหน้าที่บรรณาธิการประจำฉบับ ให้กับ วารสาร Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 13 ฉบับที่ 7 (Vol. 13 No. 7 July 2016 : Fisheries Sciences) ชึ่งตีพิมพ์บทความ 7 เรื่อง ด้านสัตว์ทะเล และ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จาก Technological Educational Institute of Epirus ประเทศกรีซ University of Karachi ประเทศปากีสถาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยทักษิณ และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บทความจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผลงานของ ดร. จรส พินจงสกุล และนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความได้ที่ เว็บไซต์วารสาร (http://wjst.wu.ac.th)

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th

TOP