ผศ.ดร. ปิยะพงค์ โชติพันธุ์ ทำหน้าที่บรรณาธิการประจำฉบับให้กับ Walailak J Sci & Tech: Fisheries Sciences