ข่าวการศึกษา

นักศึกษาสหกิจศึกษา มวล. เจ๋ง คว้ารางวัลระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2559ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกีรติพร แซ่ฮ่ำ นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประเภท โครงงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ นายอภิสิทธิ์ ทองนอก นักศึกษาหลักสูตวิทยาศาสตร์และวฺิศวกรรมวัสดุ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้รับผลงานรางวีัลรองดีเด่นระดับชาติ ประเภท โครงงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนักศึกษาจะเข้ารับรางวัลและนางสาวกีรติพร แซ่ฮ่ำ ได้รับเกียรติให้ร่วมเสวนาในงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 7 วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม

TOP