ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือดำเนินโครงการปรับปรุงการทำประมงปูม้าของประเทศไทย