ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมวลัยลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี รวมดวงใจ “ปลูกไทย...ในแบบพ่อ”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมวลัยลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี รวมดวงใจ “ปลูกไทย...ในแบบพ่อ” ระหว่างวันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2559 เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร ประชาชนในพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย พสกนิกรชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและใกล้เคียงได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559

ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวว่า ในวโรกาสอันเป็นมงคลนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะสถาบันการศึกษาได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดี โดยกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1.กิจกรรมการพัฒนาตามรอยพ่อ การสร้างและซ่อมแซมฝายกั้นน้ำเฉลิมพระเกียรติหรือฝายมีชีวิต โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับชุมชนต่างๆ ในหลายพื้นที่ ทั้งในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดอื่นๆ เพื่อสานต่อพระราชปณิธานอันแน่วแน่แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะพัฒนาเรื่องน้ำ ดั่งพระราชดำรัสที่ว่า “น้ำคือชีวิต” และ2.กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เป็นกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่มหาวิทยาลัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นแบบอย่างในการปลูกต้นไม้ เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันจะนำไปสู่โครงการ มหาวิทยาลัยสีเขียว ในอนาคต

ดร.เลิศชาย กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า อยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมในกิจกรรมทั้งหมดที่กำหนดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจกรรมสำคัญในคืน วันที่ 8 มิถุนายน 2559 ซึ่งเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติบนเวทีใหญ่ ชมการแสดงของนักศึกษา การแสดงของวงดนตรีลูกทุ่ง WU Band และวงดนตรีคลาสสิค WU Ensemble และอื่นๆ รวมถึงจุดเด่นในการรวมพลังแห่งความจงรักภักดีในครั้งนี้ คือ กิจกรรมจารึกคำแห่งความจงรักภักดีบนผืนผ้า เพื่อแสดงออกถึงความตั้งใจที่จะน้อมนำเอาแนวพระราชดำริหรือพระราชปณิธานแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ในชีวิต แล้วนำผืนผ้าทั้งหมด มาเย็บต่อร้อยเรียงกันเป็นผืนใหญ่ โดยคาดว่าจะมีผ้าที่มีคำจารึกนี้ ไม่ต่ำกว่า 300 ผืน เพื่อแสดงออกว่า เราจะรวมดวงใจ รวมกำลัง เพื่อให้พระองค์ท่าน มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ของพสกนิกรชาวไทยไปอีกนานแสนนาน

กำหนดการ กิจกรรมวลัยลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี รวมดวงใจ “ปลูกไทย...ในแบบพ่อ”

TOP