ข่าวการศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Leadership Development Program (LDP)

นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Leadership Development Program (LDP) ซึ่งจัดโดยบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้

นายกิตติศักดิ์ พรหมเดช นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) ชั้นปีที่ 3 เข้าค่าย LDP รุ่นที่ 45 ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์ธาราพาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ

นางสาวปรางค์วลัย อุตมะมุณี นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 เข้าค่าย LDP รุ่นที่ 46 ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์ธาราพาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.ldpcpall.com/

TOP