สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ศึกษาเรียนรู้ งานกายภาพบำบัดทางการกีฬา และระบบการบริหารงานศูนย์กีฬาและสุขภาพ