ข่าวทั่วไป

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ศึกษาเรียนรู้ งานกายภาพบำบัดทางการกีฬา และระบบการบริหารงานศูนย์กีฬาและสุขภาพเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา นำโดย ว่าที่ ร.ต.นิรันดร์ บุญยิ่ง รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ศึกษาเรียนรู้งานกายภาพบำบัดทางการกีฬา สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ และระบบการบริหารงานศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์ คณบดีและคณาจารย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ดร.นันทพงศ์ หมิแหละหมัน ผู้จัดการโครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพและคณะ ให้การต้อนรับ พร้อมนำชมการจัดการเรียนการสอน/การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย/เครื่องมือการรักษาฟื้นฟูนักกีฬา ณ อาคารวิชาการ 8 คลินิกกายภาพบำบัด และศูนย์กีฬาฯ

ภาพกิจกรรม

TOP