ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญสมัครร่วมโปรแกรม 24 เพื่อนำงานวิชาการรับใช้สังคมส่งวารสารนานาชาติใน 24 สัปดาห์

โครงการ “นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชนไทยสู่การตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ” ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ นวัตกรรมบริการวิชาการเพื่อชุมชนสังคม พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม สมัครเข้าร่วมโปรแกรม 24: The Best of Both Worlds เพื่อพัฒนาต้นฉบับ 24 บทความจากทั่วประเทศไทย ให้สามารถส่งวารสารนานาชาติตามฐานข้อมูล ISI ได้ภายใน 24 สัปดาห์

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียด เพิ่มเติมได้จาก Facebook: Walailak Journal และแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโดย ส่งอีเมลล์ระบุชื่อนักวิจัย สถาบันการศึกษา และชื่อผลงาน ไปยัง ดร. ธนิดา เจริญสุข อีเมลล์ thanida.chrs@gmail.com ได้ตั้งแต่วันที่ 1-24 มิถุนายน 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/wujournal?fref=ts

TOP