ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการ ธรรมะ นําทาง สร้างชีวิตอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการ "ธรรมะ นําทาง สร้างชีวิต" เพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนักถึงความสําคัญในการนําหลักธรรมมะไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถดํารงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยได้รับความสนใจจาก นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณาจารย์ นักเรียน จากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมถึงประชาชนผู้สนใจ กว่า ๓๕๐ คน เมื่อวันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ อาคารเรียนรวม ๕ ห้อง ๓๐๑ โดย คุณแทนคุณ จิตต์อิสระ อดีต ส.ส.กทม.และนักสื่อสารธรรมะ บรรยายในหัวข้อ “ธรรมะ นำทาง สร้างชีวิต” และ ดร.สุขุมาล กล่ำแสงใส อาจารย์สำนักวิชาการจัดการ บรรยายในหัวข้อ ”ธรรมะ การเรียน การทำงานและความสุขในชีวิต” โอกาสนี้ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวลัยลักษณ์ กล่าวรายงาน และ อาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานกล่าวเปิดงานรศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กล่าวว่า อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มีความคาดหวังว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการสร้างเครือข่ายและทรัพยากรจากภายในและภายนอกในการดำเนินงานในการพัฒนาสังคมด้วยธรรมะ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ การนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ตอบรับกับปณิธานของมหาวิทยาลัยในการมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดีและคนเก่ง รวมทั้งการพัฒนาสังคมต่อไปอาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวว่า สภาพสังคมในยุคปัจจุบัน มีกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การดำเนินชีวิตในสังคมจึงต้องมีการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับบริบทของสังคม และคนในสังคมมีความคิดและค่านิยมที่หลากหลายมากขึ้น เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของสังคม หากไม่มีฐานหลักหรือสิ่งยึดเหนี่ยวในการดำเนินชีวิต โดยขาดซึ่งคุณธรรมจริยธรรม นำทางในการทำกิจกรรมใดๆก็ตาม ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสังคมและส่งผลในระดับประเทศได้ สิ่งที่สำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิต ต้องมีแบบอย่าง มีสติ คิดดี ทำดี และสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นๆ ในสังคมได้อย่างมีความสุข สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัย มุ่งสร้างบัณฑิตให้เป็นทั้ง คนดีและคนเก่ง โดยเน้น มีความเป็น "ศึกษิต" ที่มีมโนธรรม คุณธรรม และจรรยาวิชาชีพ

ประมวลภาพ

ข่าวโดย ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนประชาสัมพันธ์
ภาพข่าว นันทพร ขันธศุภหิรัญ

TOP