ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่” รุ่นที่ 3 เพื่อเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถพร้อมที่จะก้าวขึ้นไปเป็นนักบริหารที่ดีมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่” รุ่นที่ 3 สำหรับข้าราชการพลเรือนระดับชำนาญการ, ระดับชำนาญพิเศษ, ระดับชำนาญงาน, ระดับอาวุโส, ข้าราชการตำรวจตั้งแต่ระดับสารวัตรขึ้นไป ข้าราชการท้องถิ่น และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

การอบรมดังกล่าวสามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนท่านละ 4,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 กรกฎาคม 2559 รับจำนวนจำกัดเพียง 100 ท่านเท่านั้น

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1. คุณปรียารัตน์ ธรฤทธิ์ ดวงแก้ว โทรศัพท์ 0 7567 3532
2. คุณกฤษฎา ศรีสว่าง โทรศัพท์ 0 7567 3509

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. No worries, just click here to download the PDF file.


TOP