ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่” รุ่นที่ 3 เพื่อเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถพร้อมที่จะก้าวขึ้นไปเป็นนักบริหารที่ดี