ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมวลัยลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี รวมดวงใจ “ปลูกไทย...ในแบบพ่อ”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมวลัยลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี รวมดวงใจ “ปลูกไทย...ในแบบพ่อ” ระหว่างวันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2559 เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร ประชาชนในพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย พสกนิกรชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและใกล้เคียงได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559

ในวโรกาสอันเป็นมหามงคลนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะสถาบันการศึกษาได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี ประกอบด้วย 1) กิจกรรมการพัฒนาตามรอยพ่อ การสร้างและซ่อมแซมฝายกั้นน้ำเฉลิมพระเกียรติหรือฝายมีชีวิต โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับชุมชนต่างๆ ในหลายพื้นที่ ทั้งในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดอื่นๆ เพื่อสานต่อพระราชปณิธานอันแน่วแน่แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะพัฒนาเรื่องน้ำ ดั่งพระราชดำรัสที่ว่า “น้ำคือชีวิต” 2) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เป็นกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่มหาวิทยาลัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นแบบอย่างในการปลูกต้นไม้ เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันจะนำไปสู่โครงการ “มหาวิทยาลัยสีเขียว” ในอนาคต 3) นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ปณิธานความดี ปีมหามงคล ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ที่จะตั้งปณิธานความดี จะทำประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ ๖ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โถงนิทรรศการ ชั้น ๑ อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 4) การประกวดเพลงบอกเยาวชนรางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และการเสวนาเรียนรู้เรื่อง “ปลูกป่า...ในแบบพ่อ” โดยคุณภราดล พรอำนวย ศิลปิน นักดนตรี นักเดินทาง นักเขียน เจ้าของโปรเจค “มือเย็นเมืองเย็น”

กิจกรรมสำคัญในคืนวันที่ 8 มิถุนายน 2559 เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติบนเวทีใหญ่ ชมการแสดงของนักศึกษา การแสดงของวงดนตรีลูกทุ่ง WU Band และวงดนตรีคลาสสิค WU Ensemble และอื่นๆ รวมถึงจุดเด่นในการรวมพลังแห่งความจงรักภักดีในครั้งนี้ คือ กิจกรรมจารึกคำแห่งความจงรักภักดีบนผืนผ้า เพื่อแสดงออกถึงความตั้งใจที่จะน้อมนำเอาแนวพระราชดำริหรือพระราชปณิธานแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ในชีวิต แล้วนำผืนผ้าทั้งหมด มาเย็บต่อร้อยเรียงกันเป็นผืนใหญ่ โดยคาดว่าจะมีผ้าที่มีคำจารึกนี้ ไม่ต่ำกว่า 300 ผืน เพื่อแสดงออกว่า เราจะรวมดวงใจ รวมกำลัง เพื่อให้พระองค์ท่าน มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ของพสกนิกรชาวไทยไปอีกนานแสนนาน

โอกาสนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กำหนดการ กิจกรรมวลัยลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี รวมดวงใจ “ปลูกไทย...ในแบบพ่อ”
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมวลัยลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี รวมดวงใจ “ปลูกไทย...ในแบบพ่อ”

TOP