ข่าวเด่น

พิธีปลุกเสก และทำขวัญข้าว “ข้าวมงคล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยฟาร์มมหาวิทยาลัยจัดโครงการปลูกข้าวและพืชหมุนเวียนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีพิธีปลุกเสก และทำขวัญข้าว “ข้าวมงคล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ในวันพุธที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยพระเทพวินยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและคณะสงฆ์จำนวน ๔๐ รูป ร่วมทำพิธีปลุกเสก

โอกาสนี้ พลตรีศรีศักดิ์ เลิศล้ำ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธี นายสตาร์ ดรุมาศ ผู้จัดการฟาร์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวลัยลักษณ์ อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

พล.ต. ศรีศักดิ์ เลิศล้ำ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เปิดเผยว่า โครงการปลูกข้าวและพืชหมุนเวียนฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองในจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งเพื่อสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมการทำนาข้าวของภาคใต้ และเพื่อบริการวิชาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการอันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

ในส่วนของนายสตาร์ ดรุมาศ ผู้จัดการฟาร์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีโครงการปลูกข้าวเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยซึ่งเป็นโครงการที่ทำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ โดยโครงการปลูกข้าวและพืชหมุนเวียนฯ ในครั้งนี้ได้จัดหาข้าวพื้นเมืองได้แก่ ข้าวพันธ์สังข์หยดของจังหวัดพัทลุง และข้าวพันธ์นางกลายของ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นที่นิยมของผู้บริโภค เข้าพิธีปลุกเสก และทำขวัญข้าว “ข้าวมงคลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ตัวอย่างพันธุ์ข้าวจะถูกจัดเก็บในพระวิหารหลวงเป็นเวลา ๘๔ วัน และจัดพิธีถวายราชสักการะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ และปลูกข้าวนาหว่าน ในแปลงนาข้าวมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พื้นที่ ๗๐ ไร่ ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ และทำพิธีเกี่ยวข้าวในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

ประมวลภาพ

TOP