ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เชิญสมัครร่วมโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 3"

ด้วยโครงการอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 3 ขึ้น ระหว่างวันที่ 7 - 9 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย และโครงการอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ส่งเสริมให้เยาวชนได้มีความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ การจำแนกพรรณไม้ การตรวจเอกลักษณ์พืช และปลูกฝังจิตสำนึกให้มีความรักและเห็นคุณค่าของพืชพรรณไม้ ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง โรงเรียน และสังคม

โครงการอุทยานพฤกษศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ หรือส่งตัวแทนครู, นักเรียน, บุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมตามวันและสถานที่ดังกล่าว โดยมีค่าลงทะเบียนคนละ 600 บาท ซึ่งสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมได้จากต้นสังกัดตามระเบียบที่กำหนดไว้

โดยส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมไปยัง โครงการอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7567-3000 ต่อ 4114 หรือ 080 265 3578 อีเมล์ aksaraphat.c@gmail.com ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559

TOP