ข่าวเด่น

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ส่วนกิจการนักศึกษาจัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุม 203 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้บริหาร คณาจารย์และผู้มีอุปการะทุนการศึกษาเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี การจัดพิธีมอบทุนในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนทั้งสิ้น 82 แหล่งทุน จำนวนนักศึกษาที่ได้รับทุน 787 คน โดยแบ่งเป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา 541 คน และทุนรายปี 246 คน จำนวนเงินทั้งสิ้น 30,193,155 บาท (สามสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สมทบจำนวน 16,345,500 บาท (สิบหกล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

นายปิยวัชน์ คงอินทร์ หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษากล่าวว่าเนื่องจากสถานภาพทางเศรษฐกิจของนักศึกษาบางส่วนมีความยากจน โดยเฉพาะในปีนี้มีนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในภาคใต้ซึ่งเป็นนักศึกษาส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยได้รับผลกระทบเดือดร้อนจากสถานการณ์ราคายางและพืชผลการเกษตรมีราคาตกต่ำ ครอบครัวมีรายได้ลดลง นักศึกษาจำนวนมากขัดสนด้านการเงิน ทุนการศึกษาจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่สร้างโอกาสทางการศึกษา ช่วยแบ่งเบาภาระด้านการเงินไปได้ระดับหนึ่ง และสามารถช่วยเหลือนักศึกษาที่มีศักยภาพในการศึกษา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษา เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปได้

การจัดสรรทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่คัดเลือกสัมภาษณ์นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเงื่อนไขของแต่ละทุน และมีการติดตามผลด้านการเรียน ตลอดจนออกไปเยี่ยมเยียนครอบครัวนักศึกษาตามภูมิลำเนา เพื่อติดตามและหาทางช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสำนึกแสดงความขอบคุณ ระลึกถึงผู้มีอุปการะคุณในโอกาสที่เหมาะสม การจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม กิจกรรมทบทวนวิชาแก่นักศึกษาทุนที่มีผลการเรียนต่ำ อย่างไรก็ตามยังมีนักศึกษาอีกมากที่ประสบปัญหายากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทุนการศึกษา โดยติดต่อมาที่งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา โทรศัพท์ 0 7567 3148 นอกจากผู้บริจาคจะได้รับบุญกุศลที่ช่วยเหลือนักศึกษาแล้ว ยังสามารถนำใบเสร็จหลักฐานการบริจาคเงินไปช่วยลดหย่อนภาษีได้ในโอกาสนี้ เภสัชกรปราโมทย์ ตันวัฒนะ ในฐานะผู้แทนผู้บริจาคทุน ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาโดยขอให้นักศึกษานำเงินทุนไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา มีความประพฤติที่ดี ตั้งใจเรียนให้ประสบความสำเร็จให้ได้ สมดังความคาดหวังของผู้สนับสนุนทุน และยังยินดีรับนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการของผู้บริจาคทุน

ประมวลภาพ

TOP