ข่าวการศึกษา

เทศกาลสร้างสุข วันงดสูบบุหรี่โลกส่วนกิจการนักศึกษาจัดโครงการเทศกาลสร้างสุข เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้การชัชีวิตอย่างมีความสุข ปลอดจากโรคทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เปิดพื้นที่สร้างสรรค์แสดงศักยภาพความสามารถของนักศึกษา โดยจัดกิจกรรมหลากหลาย เช่น การเทเหล้าเผาบุหรี่เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก การแข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพ ประกวดร้องเพลง การแสดงดนตรี นิทรรศการป้องกันภัยยาเสพติด การให้ความรู้และแบบทดสอบเกี่ยวกับสุขภาพจิต โดยบูรณาการร่วมกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์อาหารกลางคืน

อาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษากล่าวว่ากิจกรรมสร้างสุข มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นเตือนให้นักศึกษาให้ความสำคัญใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแบบองค์รวมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์จิตใจและสังคม นอกจากดูแลตนเองให้มีสุขภาพกายและจิตแข็งแรงดีแล้ว ต้องช่วยกันทำให้สังคมส่วนรวมดีด้วย และในโอกาสวันงดสูบบุหรี่โลก นักศึกษาที่ต้องการมีความสุข ต้องไม่ข้องเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา

ประมวลภาพ

TOP