ข่าวการศึกษา

นักศึกษาช่วยงานอาสาสมัครตักบาตรเดือนเกิดวิถีพุทธด้วยวัดศรีทวี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เข้าร่วมโครงการวัดบันดาลใจนำร่อง 1 ใน 9 วัดนำร่องทั่วประเทศ สนับสนุนโดยหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพฯ) สถาบันอาศรมศิลป์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดให้มีกิจกรรมตักบาตรเดือนเกิดวิถีพุทธ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจที่เรียบง่ายตามหลักธรรมวินัย และรณรงค์ลดโลกร้อน โดยเชิญชวนใช้ภาชนะถวายภัตตาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดกับข้าวถุงพลาสติก งดโฟม

กิจกรรมตักบาตรเดือนเกิดจัดทุกวันเสาร์แรกของเดือนเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมพาพันธ์ที่ผ่านมา โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครธรรมภาคี ช่วยงานต่อเนื่องตลอดมาครั้งละ 15- 20 คน ในการจัดงานนักศึกษาจะเดินทางไปนอนค้างที่วัดล่วงหน้า 1 คืน เพื่อวางแผนเตรียมจัดงาน แบ่งผู้รับผิดชอบเป็นฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายต้อนรับ แจกหนังสือสวดมนต์ แยกกับข้าว ล้างจาน เตรียมสถานที่ เป็นต้น ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจจะมีการประชุมสรุปบทเรียนเพื่อปรับปรุงงานในคราวถัดไป และแลกเปลี่ยนสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ด้วย นักศึกษาที่ช่วยงานอาสาสมัครได้สะท้อนว่า การมาทำงานได้ประโยชน์ในการช่วยทำหน้าที่พุทธศาสนิกชนที่ดี ช่วยสืบสานงานศาสนา ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และได้เห็นหลักปฏิบัติศาสนกิจที่ถูกต้องแท้จริง ในบางครั้งยังได้ฝึกความอดทน อดกลั้น เนื่องจากญาติโยมที่มาวัดยังไม่เข้าใจวิธีปฏิบัติ เช่น การถอดรองเท้าก่อนเข้าในงาน ซึ่งต้องพยายามอธิบายและขอความร่วมมือเพื่อความสะอาดแป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม

อาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้กล่าวในโอกาสเดินทางไปเยี่ยมชมให้กำลังใจนักศึกษาว่า มหาวิทยาลัยมีความภูมิใจที่นักศึกษาเสียสละมาทำงานอาสาสมัคร ได้รับการชื่นชมจากสังคม นักศึกษาจะได้ฝึกฝน พัฒนาจิตใจให้เห็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพสร้างสังคมที่ดีต่อไปในอนาคต และยังช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง

นักศึกษาหรือผู้สนใจทำงานอาสาสมัครตักบาตรเดือนเกิดวิถีพุทธ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ส่วนกิจการนักศึกษา โทร. 075 673162 หรือFacebook : จิตอาสาวลัยลักษณ์

ประมวลภาพ

TOP