ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ปณิธานความดี ปีมหามงคล ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ “ปณิธานความดี ปีมหามงคล ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ที่จะตั้งปณิธานความดี ทำประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย (๑) นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี (๒) กิจกรรม “ปณิธานความดี ปีมหามงคล ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” โดยมีนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยลัยลักษณ์ อาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งชน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๑๕๐ คน ซึ่งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กำหนดจัดตั้งแต่วันที่ ๖ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โถงนิทรรศการ ชั้น ๑ อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โอกาสนี้ ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ กล่าวเปิดงานและตัดริบบิ้นเปิดงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ รองผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา กล่าวรายงานดร.เลิศชาย ศิริชัย กล่าวว่า นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ในครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่เป็นจุดเริ่มต้นให้ประชาคมวลัยลักษณ์และชุมชนรายล้อมมหาวิทยาลัย ได้พร้อมใจกันตั้งปณิธานความดีและมุ่งมั่นที่จะทำความดี ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ต่อสังคมและหลอมรวมความดีที่ได้ตั้งปณิธานไว้ ด้วยความตั้งใจแน่วแน่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งปวง เพื่อความผาสุขร่มเย็นของประชาชนและประเทศชาติ และเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทยเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินด้วยพลังหลายล้านความดี ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งให้แก่สังคมและประเทศชาติสืบไปด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ กล่าวว่า ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้จัดนิทรรศการในวันนี้ขึ้น เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และอีกกิจกรรมที่สำคัญคือ “ปณิธานความดี ปีมหามงคล ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้พสกนิกรชาวไทยทุกคนได้แสดงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวทีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการร่วมกันถวาย “ของขวัญ” แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการตั้งปณิธานที่จะทำความดีอย่างน้อย ๑ อย่างที่เป็นประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว องค์กรและสังคมให้เกิดเป็นกระแสแห่งความดีในสังคมไทยอย่างยั่งยืน

จากนั้นประธานและผู้ร่วมงานเดินเยี่ยมชมนิทรรศการ พร้อมร่วมเขียนปณิธานความดี ติดบนต้นไม้แห่งความดี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประมวลภาพ

TOP