ข่าวการศึกษา

นักศึกษาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม “ซ่อมแซมฝายมีชีวิต ยางค้อมร่วมใจ” ให้แก่หมู่บ้านยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราชนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 15 หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 26 คน จัดกิจกรรม “ซ่อมแซมฝายมีชีวิต ยางค้อมร่วมใจ” ให้แก่หมู่บ้านยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยมีชาวบ้านและผู้นำชุมชนกว่า 20 คน ร่วมกันนำทรายใส่กระสอบเพื่อเป็นตัวยึดกั้นกระแสน้ำจำนวนราว 2,000 กระสอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อซ่อมแซมฝายชะลอน้ำที่มีสภาพชำรุดให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยเก็บกัก ชะลอการไหลของน้ำ บรรเทาปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพนักศึกษาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมก่อนสำเร็จการศึกษา เป็นการสร้างจิตอาสาให้กับนักศึกษาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมในการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม

สำหรับฝายมีชีวิต “ยางค้อมร่วมใจ” เป็นฝายมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีขนาด 35 x 45 เมตร หูช้างข้างละ 20 เมตร เป็นฝายที่ยกระดับน้ำได้ 2 เมตร สามารถกักเก็บน้ำได้ 36 ตารางกิโลเมตร เป็นฝายมีชีวิตฝายแรกที่กั้นแม่น้ำต้นน้ำตาปี โดยมีดัชนีคุณภาพน้ำเฉลี่ยอยู่ที่ 87 จาก 100 คะแนน ถือเป็นค่าสูงที่สุดที่กรมควบคุมมลพิษสำรวจพบในปัจจุบัน และได้ประกาศให้แม่น้ำบริเวณนี้เป็นแม่น้ำที่สะอาดที่สุดในประเทศไทย

ประมวลภาพ

TOP