ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 9/๒๕๕9 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีการกษตร จำนวน 6 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 12 เมษายน 2559 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังนี้
1. นางสาวไปรลาภา ภักดีดวง (สาขาวิชาเกษตรศาสตร์)
2. นางสาวสุกัญญา อะหลี (สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร)
และผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ นางสาวยุพรัตน์ ขาวเอี่ยม

อนึ่งมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม

TOP