รางวัลแห่งคุณภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา มวล.คว้ารางวัลระดับชาติ วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 7 พ.ศ.2559