ข่าวเด่น

รางวัลแห่งคุณภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา มวล.คว้ารางวัลระดับชาติ วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 7 พ.ศ.2559นางสาวกีรติพร แซ่ฮ่ำ นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประเภท โครงงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ นายอภิสิทธิ์ ทองนอก นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมวัสดุ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้รับรางวัลรองดีเด่นระดับชาติ ประเภท โครงงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับมอบรางวัลจากพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 7 วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม

โอกาสนี้ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณภาคีทุกภาคส่วนที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาให้ได้มีโอกาสพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอย่างเต็มที่และเต็มศักยภาพของนักศึกษา จากการพัฒนางานด้านสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่องทำให้สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นที่ประจักษ์และให้การยอมรับในความสามารถของนักศึกษาอย่างกว้างขวางทั้งในเวทีระดับภูมิภาคและระดับชาติ

ประมวลภาพ

TOP