ข่าวการศึกษา

ประกาศผลสอบ !! ผู้ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษา ป.โท หลักสูตรสาธารณสขศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบแรก)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ขอประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบแรก) โดยสามารถดูผลสอบได้ที่ http://master-shh.wu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://master-shh.wu.ac.th

TOP