ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์นำเสนอ Best Practices ต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นำเสนอ Best Practices ในโอกาสที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งมี ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ รองประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และนางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมคณะ เดินทางมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ และนำเสนอ Best Practices ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหารโอกาสนี้ ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ และนางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการมาเยี่ยมเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน ว่า เพื่อพบปะ พูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกี่ยวกับ Best Practices ของมหาวิทยาลัย จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย ได้กล่าวต้อนรับ พร้อมแนะนำผู้บริหารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยคณบดีสำนักวิชาด้านวิทยาการสุขภาพ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์ คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และ อาจารย์ ดร. นพ. ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้นำเสนอ Best Practices ด้านการเรียนการสอน เรื่อง Community-based Teaching & Learning จากนั้น ได้มีการนำเสนอ Best Practices ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ โดย ดร. พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ สำนักวิชาการจัดการ หน่วยวิจัยบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืน นำเสนอ “การวิจัยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาคใต้” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร มาแทน สำนักวิชาวิศวกรรรมศาสตร์และทรัพยากร ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ นำเสนอ “การวิจัยระบบอบไม้ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมไม้ยางพารา” และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมฟิสิกส์ยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร นำเสนอ “การวิจัยเพื่อการบริการวิชาการผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนจากงานวิจัยไมโครเวฟ”

หลังจากนำเสนอ Best Practices ด้านต่างๆ แล้ว คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ซักถาม ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านต่างๆ พร้อมกล่าวชื่นชม ให้กำลังใจและสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประมวลภาพ

TOP