คณะกรรมการการอุดมศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประชุมเสวนาร่วมกับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบนที่ ม.วลัยลักษณ์