ข่าวเด่น

คณะกรรมการการอุดมศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประชุมเสวนาร่วมกับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบนที่ ม.วลัยลักษณ์คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดประชุมเสวนาร่วมกับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานเครือข่ายฯ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะ พร้อมด้วยสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน จำนวน 8 สถาบัน เข้าร่วมโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ได้กล่าวถึงนโยบายของคณะกรรมการการอุดมศึกษาเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพการอุดมศึกษาไทย ว่า ทาง กกอ. มีนโยบายที่จะดำเนินการใน 8 ประเด็น ประกอบด้วย 1) การลงทุนพัฒนาประเทศผ่านสถาบันอุดมศึกษา โดยจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในอุดมศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก โครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก แบะโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ให้ได้มาตรฐานการอุดมศึกษาและการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 2) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยจัดทำเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 3) การประกันคุณภาพการศึกษาและการส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 4) ร่าง พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.... 5) การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา 6) การส่งเสริมเครือข่ายมหาวิทยาลัย 7) การพัฒนาระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และ 8) การผลิตและพัฒนาครู

ด้าน นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กล่าวถึงนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษา โดยเริ่มจากบริบทของการอุดมศึกษา ตามด้วยนโยบายรัฐบาลด้านการอุดมศึกษา ซึ่งมี 2 ประเด็น คือ การจัดการศึกษาและเรียนรู้การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม โดยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการได้เน้น 6 ยุทธศาสตร์ คือ 1) หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 2) การผลิตและพัฒนาครู 3)การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพ และการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 4) ผลิต พัฒนากำลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 5) ICT เพื่อการศึกษา และ 6) การบริหารจัดการ ทั้งนี้ มีโครงการสำคัญที่กำลังดำเนินการอยู่ เช่น โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น การส่งเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารสถาบันอุดมศึกษา และโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เป็นต้นจากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะประธานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน นำเสนอภารกิจของเครือข่าย ตามด้วยผู้แทนเครือข่ายนำเสนอ Best Practices ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และด้านการบริการวิชาการ จำนวน 10 เรื่อง โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะระหว่างคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสมาชิกเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน

ประมวลภาพ

TOP