ข่าวเด่น

วลัยลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี “รวมดวงใจ ปลูกไทย...ในแบบพ่อ” ปลูกต้นไม้ ๗๗๐ ต้นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนกิจการนักศึกษาจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ๗๗๐ ต้น วลัยลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี “รวมดวงใจ ปลูกไทย...ในแบบพ่อ” เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ณ ดงยางลานธรรม และบริเวณหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อเย็นวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยมีนักศึกษา บุคลากร ประชาชนในพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัยเข้าร่วม กว่า ๒๐๐ คน

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณอภิชยา กิจเจา รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา ร่วมปลูกต้นไม้ และคุณภราดล พรอำนวย เจ้าของโปรเจค “มือเย็น เมืองเย็น” ศิลปิน นักดนตรี นักเดินทางและนักเขียน ร่วมบรรเลงบทเพลงจากแซกโซโฟนและเสวานาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการปลูกต้นไม้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โอกาสนี้ ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานกล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกซึ่งเป็นภาพเขียนอักษรจีนจากนักศึกษาสำนักวิชาศิลปศาสตร์ หลักสูตรภาษาจีน จากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหอพักนักศึกษาและในเช้าวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ มีการปลูกต้นไม้บริเวณหอพักนักศึกษา หอ ๑๔ - ๑๖ และในเขตบ้านพักวลัยนิวาส ๗ และร่วมบวชต้นยางนา ในเขตบ้านพักประมวลภาพ

TOP