ข่าวการศึกษา

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ชื่นชมนักศึกษาจิตอาสานักศึกษารายวิชา SRE-102 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ หลากหลายสาขา ร่วมบำเพ็ญประโยชน์และทำกิจกรรมจิตอาสา "สร้างฝายมีชีวิต ปากคลองกรุงชิง" พื้นที่ต้นน้ำป่ากรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยได้มีโอกาสพบปะกับ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ซึ่งได้รับคำชื่นชมในการทำกิจกรรมครั้งนี้และถ่ายรูปร่วมกับนักศึกษาเป็นที่ระลึก โดยได้รับความร่วมมือจากปราชญ์ท้องถิ่นและชาวบ้านในพื้นที่สร้างฝายดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการพัฒนาและจัดการเรียนการสอนแบบ ACTIVING LEARNING ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในการปฏิรูปหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งในด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และด้านการบริหารจัดการ ซึ่งมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพบัณฑิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ตามที่ UNESSCO ได้เน้นการเรียนเพื่อนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติจริงได้ และการเรียนรู้เพื่อที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติสุข เพื่อตอบสนองต่อหลักการดังกล่าว ซึ่งได้แก่ การเรียนรู้ผ่านโครงงาน (Project-Based Learning), การเรียนรู้โดยการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning), และ การเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning)

สำหรับรายวิชาSRE-102 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เป็นรายวิชาเลือกเสรี ของสำนักวิชาศิลปศาสตร์ เน้นให้นักศึกษารู้จักกระบวนการกลุ่มผ่านการสร้างทีมงาน โดยใช้กิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมนันทนาการ ดนตรี กีฬาและการละเล่นพื้นบ้านเป็นฐานการเรียนรู้ ทั้งนี้กิจกรรมจิตอาสาและการลำเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่คัดสรรสำหรับให้นักศึกษามีทักษะชีวิต เรียนรู้กระบวนการทำงานและให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนของจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพ

TOP