ม.วลัยลักษณ์ : สถานการณ์ไข้เลือดออกเนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน