ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการประชุมวิชาการกายภาพบำบัด ครั้งที่ ๕ “Body system and body compensation”มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการประชุมวิชาการกายภาพบำบัด ครั้งที่ ๕ ภายใต้หัวข้อ “Body system and body compensation” ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนักกายภาพบำบัดผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกของนักศึกษากายภาพบำบัด ศิษย์เก่ากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนักกายภาพบำบัดทั่วไป ที่มีความสนใจเข้าร่วม กว่า ๑๐๐ คน โอกาสนี้ ดร.อโนมา สันติวรกุล หัวหน้าสาขาวิชาหลักสูตรกายภาพบำบัด กล่าวรายงาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ประธานกล่าวเปิดงาน

โครงการประชุมวิชาการกายภาพบำบัด ครั้งที่ ๕ นี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่และนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดแก่นักกายภาพบำบัดโดยเฉพาะในเขตภาคใต้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อก่อให้เกิดผลของการรักษาและเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์โสภา พิชัยยงค์วงศ์ดี อาจารย์ ดร. คีรินท์ เมฆโหรา และอาจารย์ปกรณ์ ลิมป์สุทธิรัชต์ จากคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสพัฒนาทักษะการตรวจประเมินและรักษาทางกายภาพเพิ่มมากขึ้นและช่วยพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ทางวิชการทางกายภาพบำบัดในเขตพื้นที่ภาคใต้ต่อไป

ประมวลภาพ

TOP