มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการประชุมวิชาการกายภาพบำบัด ครั้งที่ ๕ “Body system and body compensation”