ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พยาบาลวิชาชีพ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์