ข่าวทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง เชิญชวนผู้สนใจยื่นข้อเสนอเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มภายใต้ชื่อและตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ มีฐานะรูปแบบเป็น “มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อ “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” อันเป็นสร้อยพระนามในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ มีจำนวนบุคลากร ทั้งสิ้นกว่า ๑,๐๐๐ คน และมีจำนวนนักศึกษาทุกระดับชั้นปีรวมกันประมาณ ๗,๐๐๐ คน โดยมีแผนการรับนักศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ คนในอนาคต นอกจากนี้มหาวิทยาลัยจะมีการจัดตั้งศูนย์การแพทย์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ภายในมหาวิทยาลัยซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิดให้บริการขนาด ๔๐๐ เตียงได้ภายในปี ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ดังนั้น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคภายในมหาวิทยาลัย มีน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัย ถูกสุขอนามัยเพียงพอต่อความต้องการในปัจจุบัน และรองรับการขยายตัวในอนาคต มหาวิทยาลัยจึงมีความประสงค์ที่จะคัดเลือกผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มภายใต้ชื่อ “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” และใช้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยคัดเลือกผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มที่มีศักยภาพและความพร้อมในการผลิตน้ำดื่มเพื่อจำหน่ายภายในมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๑. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นเจ้าของธุรกิจผลิตน้ำดื่ม ซึ่งได้รับอนุญาตและผ่านเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานตรงตามที่กฎหมายกำหนด ในคุณภาพมาตรฐานของน้ำดื่มในภาชนะที่ปิดสนิทไว้ดังนี้
๑) คุณภาพทางฟิสิกส์ ได้แก่ สี กลิ่น ความขุ่น และค่าความเป็นกรด-ด่าง โดยจะต้อง ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ความขุ่นต้องไม่เกิน ๕.๐ ซิลิกาสเกล และความเป็นกรด-ด่าง ต้อง อยู่ระหว่าง ๖.๕ ถึง ๘.๕
๒) คุณสมบัติทางเคมี กำหนดปริมาณสารทั้งหมด (Total Solid) ไม่เกิน ๕๐๐ มิลลิกรัม ต่อน้ำบริโภค ๑ ลิตร โดยปริมาณของสารต่าง ๆ เช่น ความกระด้างทั้งหมด คำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตไม่เกิน๑๐๐ มิลลิกรัมต่อน้ำบริโภค ๑ลิตร คลอไรด์ แคดเมียม ไนเตรท ฟีนอล ซัลเฟต โครเมียม ฟลูออไรด์ เป็นต้น จะมีได้ในปริมาณตามที่กำหนดไว้ในประกาศฯ
๓) คุณสมบัติทางจุลินทรีย์ จะต้องไม่มีจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค และต้องไม่พบแบคทีเรีย ชนิดอี.โคไล (E.coli) ส่วนแบคทีเรียชนิด โคลิฟอร์ม (Coliform) ให้มีได้ไม่เกิน ๒.๒ ต่อน้ำบริโภค ๑๐๐ มิลลิลิตร โดยวิธีเอ็มพีเอ็น (Most Probable number)
๒. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ
3. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๔. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
๕. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องในสาระสำคัญ

ขอบเขตการพิจารณาและเงื่อนไข
๑. ผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องนำเสนอแนวคิดให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมในการดำเนินธุรกิจการผลิตน้ำดื่มที่มีอยู่ในปัจจุบัน และหลังจากได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มภายใต้ชื่อและตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย อย่างน้อยในประเด็นดังต่อไปนี้
(๑) โครงสร้างองค์กร และจำนวนบุคลากร
(๒) การออกแบบรูปแบบ และสีสันภาชนะบรรจุ (Packaging Design)
(๓) แผนการลงทุน และแหล่งเงินทุนในระยะต่าง ๆ
(๔) ระบบงานด้านการบริหารจัดการ และแผนการจัดการความเสี่ยง
(๕) ระบบการผลิต กำลังการผลิตและแผนการผลิต
(๖) การขนส่ง การตลาด และการจัดจำหน่าย
(๗) ราคาจำหน่ายปลีก/ส่งในขนาดต่างๆ ของผลิตภัณฑ์
(8) อื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องนำเสนอภาพหรือวิดีโอให้เห็นถึงโรงงานหรือที่ตั้งโรงงาน และการทำงานในระหว่างการผลิตประกอบการนำเสนอด้วย
๒. ในกรณีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มภายใต้ชื่อและตราสัญลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการออกแบบ ลงทุนผลิต การขนส่ง และการจัดจำหน่าย และอื่น ๆ โดยมหาวิทยาลัยจะอนุญาตให้ผู้ได้รับการคัดเลือกผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มภายใต้ชื่อ “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” และใช้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องผลิตน้ำดื่มที่ได้คุณภาพมาตรฐานของน้ำดื่มในภาชนะที่ปิดสนิทตามที่กำหนดไว้ และมีกระบวนการผลิตที่มีการเติมอากาศ การกรอง การตกตะกอน และการฆ่าเชื้อที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค

๓. มหาวิทยาลัย จะสนับสนุนให้มีการจำหน่ายน้ำดื่มภายใต้ชื่อและตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยภายในเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยรวมถึงร้านค้าร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการกับมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาให้สิทธิ์ในการดำเนินการ
ระยะเวลา ๓ ปี

เอกสารหลักฐานในการยื่นข้อเสนอ
ผู้สนใจที่จะยื่นข้อเสนอเพื่อรับการคัดเลือกเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มภายใต้ชื่อและตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จะต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้
๑. หนังสือแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของธุรกิจผลิตน้ำดื่ม และตัวอย่างน้ำดื่มบรรจุขวดที่ปิดสนิท ที่ผู้ยื่นข้อเสนอผลิตและจำหน่าย จำนวน ๑ ขวด
๒. หนังสือแสดงการได้รับอนุญาตให้ผลิตอาหาร และการได้รับมาตรฐานการผลิต GMP และ อย.
๓. ประวัติผลงาน และประสบการณ์ในธุรกิจผลิตน้ำดื่ม ภาพถ่ายโรงงานหรือสถานที่ตั้งที่ ผลิตน้ำดื่ม เครื่องจักร ที่อยู่และแผนที่ตั้งโรงงานหรือสถานที่ผลิตน้ำดื่ม
๔. หนังสือแสดงกระบวนการผลิต ขั้นตอนการผลิต และกำลังการผลิตที่มีในปัจจุบัน
๕. แผนการดำเนินงาน
๖. ข้อเสนอสิทธิประโยชน์หรือผลตอบแทนที่จะให้มหาวิทยาลัยในการผลิตน้ำดื่มภายใต้ชื่อและตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

กำหนดการยื่นข้อเสนอ
กำหนดยื่นข้อเสนอเพื่อรับการคัดเลือกเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มภายใต้ชื่อและตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภายในเวลาราชการ โดยให้ปิดผนึกจ่าหน้าซอง ยื่นข้อเสนอด้วยตัวเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ไปยัง
๑. หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี
หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น ๑๙ เลขที่ ๙๗๙/๔๕ ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ หรือ
๒. หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ ๒๒๒ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๑


TOP