ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง เชิญชวนผู้สนใจยื่นข้อเสนอเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มภายใต้ชื่อและตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์