นักศึกษาชมรมพิทักษ์ทะเลจัดกิจกรรมร่วมผลักดันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว