ข่าวการศึกษา

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ได้รับรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ยอดเยี่ยมในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th Current Drug Development (CDD) International Conference 2016นายณัฐพนธ์ ทรงนาคา นักศึกษาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th Current Drug Development (CDD) International Conference 2016 หรือ CDD2016 ณ โรงแรม Phuket Graceland Resort & Spa จ.ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา โดยได้รับรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ยอดเยี่ยม (The best poster presentation award) จากผลงานวิจัยโครงงานปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรม ประจำปี 2558 เรื่อง Construction of Genomic Library of Streptomyces sp. KB1 โดยมีนางสาวกฤชติยาภรณ์ คงธนะวานิช เป็นผู้วิจัยร่วม อาจารย์ ดร.อภิชาต อธิไภริน และ รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ

ทั้งนี้ งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ CDD2016 เป็นความร่วมมือของ 3 มหาวิทยาลัยในการจัดงาน คือ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ Faculty of Industrial Sciences and Technology, Universiti Malaysia Pahang ภายใต้หัวข้อเรื่อง Drugs used in aging-associated disease โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นนักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาตรี จำนวน 181 คน จากทั่วโลก

ประมวลภาพ

TOP