ข่าวทั่วไป

ค่ายวรรณกรรม เยาวชนกับการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ประจำปี 2559 สัญจรส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรมโครงการค่ายวรรณกรรม เยาวชนกับการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ประจำปี 2559 เพื่อเสริมสร้างความรู้ประสบการณ์ พัฒนาทักษะการเขียนการอ่าน และสร้างสำนึกรักการอ่านการเขียนให้เกิดขึ้นในกลุ่มเยาวชน เพื่อส่งเสริมให้พัฒนาแนวคิด ค่านิยม และขีดความสามารถในด้านการถ่ายทอดข้อมูล ผ่านงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ และเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์โดยการสร้างสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับหน่วยงานภายนอกและโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายผ่านงานกิจกรรมสัมพันธ์ และการบริการวิชาการแก่สังคม โดยการจัดเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การสร้างแรงบันดาลใจ สร้างสุนทรียภาพด้านการอ่าน การเขียน” โดย คุณภราดล พรอำนวย ศิลปิน นักดนตรี นักเดินทาง นักเขียน เจ้าของโปรเจค “มือเย็นเมืองเย็น ฯลฯ เมื่อวันที่ 9-10 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธ์ศึกษา โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ และโรงเรียนบ้านทุ่งชนคุณภราดล พรอำนวย ได้พูดคุยบอกเล่าประสบการณ์ การเดินทาง 40 กว่าประเทศทั่วโลก โดยการโบกรถ สะพายเป้ เป่าแซกโซโฟน และวาดภาพ “การเดินทางและการเล่นดนตรี สนับสนุนซึ่งกันและกัน การรอนแรมในพื้นที่ต่างๆ ทำให้ได้สัมผัสกับชีวิต และธรรมชาติ เห็นจิตใจของโลก ของจักวาล และเป็นประสบการณ์ที่หลอมรวม และเป็นตะกอนทางความคิด ที่ทำให้ผมลงมือเขียนหนังสือ ลมใต้ปอด” พร้อมกับ ชวนน้องๆ ให้รักการอ่าน การเขียน รักธรรมชาติ รักต้นไม้ และเชิญชวนทุกคนร่วมโครงการ “มือเย็นเมืองเย็น” โดยร่วมปลูกต้นไม้ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2559 “ปลูกอะไรก็ได้ อยู่ที่ไหนปลูกที่นั่น”

ประมวลภาพ

TOP