ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

นักศึกษาจากศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ ได้รับรางวัลนำเสนอยอดเยี่ยมและทุนการศึกษาจาก สวทช.

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย รศ. ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ได้นำนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ไปนำเสนอในงานประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 3 “Biological and Cultural Diversity: Living in Harmony” เมื่อวันที่ 15-17 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรม ดิอิมเพรส น่าน จ.น่าน จำนวน 7 ผลงาน โดยมีนักวิจัยทั่วประเทศส่งผลงานวิชาการร่วมนำเสนอทั้งหมด 134 ผลงาน

นักศึกษาจากศูนย์ฯ ได้รับรางวัลการนำเสนอดีเด่น 1 ท่านคือ นางสาวอรปราง สุทธเกียรติ นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ โดยนำเสนอเรื่อง "เวลาที่ใช้ในกิจกรรมที่ผิวดินของ Uca rosea ของภาคใต้ของไทย" และนักศึกษาระดับปริญญาเอกได้รับทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท จากบทคัดย่อดีเยี่ยมจำนวน 3 บทความ ดังนี้

(1) ลักษณะภูมิประเทศมีผลต่อความหลากชนิดและความชุกชุมของยุง
โดย นางอนันตนิจ ชุมศรี นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ

(2) ความหลากชนิดของยุงและแหล่งเพาะพันธุ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราชในฤดูร้อน
โดย นางเพ็ญนภา คูวิบูลย์ศิลป์ นักศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ

(3) ความหลากชนิด ความชุกชุมและการกระจายตัวของหอยนางรมที่แหล่งธรรมชาติที่อ่าวบ้านดอน
โดย นางสาวศิริลักษณ์ ชุมเขียว นักศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ

นอกจากนี้ยังมี นายสืบพงศ์ สงวนศิลป์ นักศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรนิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ นำเสนอผลงานเรื่อง ผลกระทบของการให้อาหารปลาเพื่อนการนันทนาการต่อการกินอาหาร การเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ของปลาสลิดหินบั้งหางมน Abudefduf bengalensis (Bloch, 1787) ในอ่าวไทยได้รับทุนการศึกษา 5000 บาท ด้วย


TOP