ข่าวเด่น

อธิการบดีพร้อมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ร่วมประชุม ทปอ.และ สอท.ครั้งที่ 3/2559 ที่ม.วลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และการประชุมสามัญสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัลลา ตันตโยทัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับ ศาสตราจารย์ นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ โดยมีอธิการบดีและรองอธิการบดี จาก 27 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมศาสตราจารย์ นพ.อุดม คชินทร เปิดเผยภายหลังการประชุม ทปอ.ต่อสื่อมวลชนว่า ที่ประชุมเห็นชอบกำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา หรือแอดมิสชั่นส์ ประจำปีการศึกษา 2560 ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเสนอ และที่ประชุมยังหารือกรณีที่ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีนโยบายให้เปิดข้อสอบและเฉลยคำตอบ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งหมด ซึ่งโดยหลักการที่ประชุมเห็นด้วย แต่ขอให้เปิดข้อสอบและเฉลยคำตอบหลังจากที่กระบวนการแอดมิสชั่นส์เสร็จแล้ว ทั้งนี้ ในเบื้องต้น ทปอ.จะเปิดข้อสอบ และเฉลยคำตอบในการทดสอบ GAT/PAT ก่อน โดยจะเริ่มในปีการศึกษา 2560ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม กล่าวว่า ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2560 เป็นดังนี้ 1) รับสมัครสอบคัดเลือกวิชาเฉพาะแพทย์ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) วันที่ 1-31 สิงหาคม 2559 สอบวันที่ 5 พฤศจิกายน ประกาศผลสอบ วันที่ 19 ธันวาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ วันที่ 14 มีนาคม 2560 สอบสัมภาษณ์/ตรวจสุขภาพ วันที่ 20-24 มีนาคม 2) รับสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ วันที่ 5-24 ตุลาคม สอบวันที่ 24-25 ธันวาคม ประกาศผลสอบ วันที่ 25 มกราคม 2560 3) รับสมัครทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 10-29 สิงหาคม สอบวันที่ 29 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน ประกาศผล วันที่ 15 ธันวาคม 4) รับสมัครโอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับนักเรียน ม.6 โรงเรียนดำเนินการสมัครกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) สอบวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศผล วันที่ 20 มีนาคม 5) รับสมัครทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 7-26 ธันวาคม 2559 สอบวันที่ 11-14 มีนาคม 2560 ประกาศผล วันที่ 20 เมษายน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ กล่าวต่ออีกว่า มหาวิทยาลัย/ สถาบัน/ กลุ่มสถาบัน ที่เข้าร่วมในระบบเคลียริ่งเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2560 ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไปยังสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) จัดทำข้อมูลสำหรับให้นักเรียนยืนยันสิทธิ์รับตรง และส่งข้อมูลตัดสิทธิ์แอดมิสชั่นส์ วันที่ 21 เมษายน 2560 นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย/ สถาบัน/ กลุ่มสถาบัน ที่ได้รับคัดเลือก วันที่ 25-28 เมษายน สอท. แจ้งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ไปยังมหาวิทยาลัย/ สถาบัน/ กลุ่มสถาบัน และตัดสิทธิ์ในระบบแอดมิสชั่นส์กลาง วันที่ 6 พฤษภาคม แอดมิสชั่นส์ ประจำปีการศึกษา 2560 จำหน่ายระเบียบการคัดเลือกฯ วันที่ 16-27 พฤษภาคม รับสมัคร วันที่ 20-27 พฤษภาคม ชำระเงินค่าสมัคร วันที่ 20-29 พฤษภาคม ผู้สมัครตรวจสอบคะแนนที่ใช้คัดเลือก วันที่ 7-9 มิถุนายน ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 15 มิถุนายน สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 23-26 มิถุนายน ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 10 กรกฎาคม นอกจากนี้ ที่ประชุม ทปอ.ยังมีมติเห็นชอบให้ สทศ.จัดสอบ PAT ภาษาเกาหลี เพิ่มอีก 1 วิชา ในปีการศึกษา 2561

ประมวลภาพ

TOP