ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

Walailak J Sci & Tech: Mechanical and Structural Engineering ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 13 ฉบับที่ 8 (Vol. 13 No. 8 August 2016) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วยบทความด้านวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จาก Institut Teknologi Sepuluh Nopember ประเทศอินโดนีเซีย, Universiti Putra Malaysia ประเทศมาเลเซีย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 เรื่อง

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความ เพื่อการอ้างอิงได้จากเว็บไซต์วารสาร (http://wjst.wu.ac.th)

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th

TOP