ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

คณะจากมหาวิทยาลัย Soka University ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัลลา ตันตโยทัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี ขำวิจิตร อาจารย์ ดร.นิรัติศัย รักมาก อาจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา อาจารย์สุธีระ ทองขาว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัย Soka University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งประกอบด้วย Prof. Dr. Tatsuki Toda, Dean of Graduate School of Engineering, Dr. Shinichi Akizuki, Assistant Professor, Faculty of Science and Engineering, Dr. Yoichi Kodera, Chief Senior Researcher และ Mr. Toshimitsu Kodera, PhD Candidate of Graduate School of Engineering เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ณ ห้องรับรองสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัลลา ตันตโยทัย กล่าวต้อนรับพร้อมยินดีสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือด้านการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมระหว่างสองมหาวิทยาลัย โดยเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย Soka University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมหลายด้านและเอื้ออำนวยสำหรับการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือในด้านต่างๆ

Prof. Dr. Tatsuki Toda กล่าวในโอกาสที่มาเยือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในครั้งนี้ว่า มีความสนใจที่จะแสวงหาความร่วมมือด้านการทำวิจัยร่วม จึงได้เดินทางมาเพื่อหารือในรายละเอียดกับสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร และเยี่ยมชมความพร้อมของมหาวิทยาลัยด้านห้องปฏิบัติการ เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งหากผลการหารือเป็นไปด้วยดี โดยที่ทั้งสองมหาวิทยาลัยมีความพร้อม มหาวิทยาลัย Soka ก็จะได้เสนอ research proposal เพื่อขอทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนการวิจัยร่วม ซึ่งคาดว่าจะเริ่มโครงการวิจัยได้ในปี 2017

นอกจากนี้ Professor Dr. Toda รู้สึกยินดีที่ทั้งสองมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันเสมอมา พร้อมกล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น รวมทั้งขอบคุณคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ที่สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมความร่วมมือ อาจารย์สุธีระ ทองขาว ผู้ประสานงานความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในการเดินทางมาเยี่ยมชมมหาวืทยาลัย และคณาจารย์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ให้ประสบความสำเร็จ ในอนาคต หากทั้งสองมหาวิทยาลัยมีการทำวิจัยร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว อาจพิจารณาร่วมกันจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ซึ่งจะทำให้ทั้งสองมหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้นต่อไป

Mr. Toshimitsu Kodera อดีตนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Soka University ที่เคยทำการศึกษาวิจัย ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ช่วงระหว่าง 1 กันยายน 2012 ถึง 31 สิงหาคม 2013 เรื่อง “The effects of mangrove to the diversity in the coastal areas” โดยมี อาจารย์สุธีระ ทองขาว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสกลับมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยและได้มีโอกาสพบเพื่อนๆ อีกครั้ง ซึ่งประสบการณ์ที่ได้รับในช่วงที่ศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประสบการณ์ที่ดีและมีคุณค่ามาก ปัจจุบัน Mr. Kodera กำลังจะจบการศึกษาระดับปริญญาโทและจะศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่ Graduate School of Engineering, Soka University

ประมวลภาพ

ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนประชาสัมพันธ์ ภาพ

TOP