เปิดระบบจองหอพัก สำหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (เลขประจำตัว 591xxxxx)