ข่าวทั่วไป

สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ศึกษาเรียนรู้ ศูนย์บรรณสารฯ และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฯ ม.วลัยลักษณ์คณาจารย์และบุคลากรงานห้องสมุดและสื่อการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ศึกษาดูงาน "ระบบการให้บริการห้องสมุด/ฝ่ายผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา" ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

จากนั้นได้ฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ณ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7

ภาพกิจกรรม

TOP