สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ศึกษาเรียนรู้ ศูนย์บรรณสารฯ และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฯ ม.วลัยลักษณ์