ข่าวทั่วไป

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ศึกษาเรียนรู้ "ระบบงานสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์"อาจารย์ นักเรียนชั้น ปวช.1 และนักศึกษาชั้น ปวส.1 แผนกวิชาการเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จำนวน 117 คน ศึกษาเรียนรู้ "ระบบงานสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์" เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ณ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีนายสิทธิชัย พนิตอังกูร หัวหน้าส่วนสารบรรณและอำนวยการ ให้การบรรยายสรุป

ภาพกิจกรรม

TOP