ขอเชิญร่วมพิธีเปิดที่ทำการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์