ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดที่ทำการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส่วนกิจการนักศึกษา ขอเชิญเรียนเชิญผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าฯ ร่วมพิธีเปิดที่ทำการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้(เดิม)

 

กำหนดการ
พิธีเปิดที่ทำการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559
ณ อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้(เดิม) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
...................................................
เวลา 08.30 น. คณะกรรมการสมาคม ฯ แขกผู้มีเกียรติเดินทางถึงบริเวณจัดงาน
เวลา 09.00 น. - ประธานในพิธีเปิดเดินทางมาถึงบริเวณพิธี
- นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวรายงาน
- ประธานกล่าวเปิดที่ทำการสมาคมศิษย์เก่า ฯ
เวลา 09.39 น. พระภิกษุสงฆ์ 5 รูป เจริญพระพุทธมนต์
เวลา 09.59 น. - ประธานในพิธีเปิดผ้าแพรคลุมป้ายสํานักงานสมาคมฯ
- พระภิกษุสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
- ตัวแทนพระภิกษุสงฆ์เจิมป้ายชื่อสํานักงานสมาคมฯ
- ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์
- พระภิกษุสงฆ์อนุโมทนา
- พระภิกษุสงฆ์เดินทางกลับ
เวลา 11.30 น. แขกผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

TOP