ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน "เทคนิคการแพทย์ไทยร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์"

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลและรูปแบบการบริการสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย (วันที่ 29 มิถุนายน ของทุกปี) ในหัวข้อ "เทคนิคการแพทย์ไทยร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์" วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 07.30-12.00 น. ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ภายในงานมีกิจกรรมทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ บริการตรวจเลือดเพื่อคัดกรองเบาหวาน ไขมัน และตรวจสมรรถภาพปอดให้กับผู้เข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะได้แสดงออกถึงการเป็นผู้ให้ด้วยความสมัครใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน อย่างการบริจาคโลหิต “ให้เลือด ให้ชีวิต” อีกด้วย พร้อมเพลิดเพลินกับการแสดงและเสียงเพลงที่คอยขับกล่อม รวมทั้งกิจกรรมสนุกสนานของนักศึกษา

อนึ่ง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์วิชาชีพด้านเทคนิการแพทย์ให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน และให้บริการการตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐานที่เป็นตัวบ่งชี้สุขภาพของประชาชน รวมทั้งให้ความรู้เรื่องสุขภาพ ในแง่ของการส่งเสริม ป้องกัน และรักษา ซึ่งถือเป็นหน้าที่สำคัญของนักเทคนิคการแพทย์ โดยกิจกรรมทั้งหมดนอกจากจะเป็นการบริการวิชาการซึ่งเป็นประโยชน์แก่ประชาชนแล้ว ยังสามารถปลูกฝังจิตสำนึกให้นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ได้ตระหนักถึงหน้าที่ของตนในการเป็นนักเทคนิคการแพทย์ที่ดีได้

TOP