ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 7/2559 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 และวันที่ 9 มิถุนายน 2559 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้
1. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นายธีรชัย สายชู


2. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาสารสนเทศดิจิทัล
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นายขุนดี หลำสุบ


3. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นายณัฐชา ศิลากุล
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ นายปิยะ คะหะปะนะ


4. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ ว่าที่ ร.ต.หญิงภัสราภรณ์ แซ่หนา

อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP