ข่าวทั่วไป

คณะกรรมการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี ศึกษาเรียนรู้ "ระบบงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์"คณะกรรมการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี จำนวน 7 คน นำโดย ศาสตราจารย์ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ศึกษาเรียนรู้ "ระบบงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจและพัฒนาอาชีพ บรรยายสรุป เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร

ภาพกิจกรรม

TOP