คณะกรรมการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี ศึกษาเรียนรู้ "ระบบงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์"