ข่าวทั่วไป

อาจารย์และนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ศึกษาเรียนรู้หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์อาจารย์และนักเรียน ปวช.1 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จำนวน 88 คน ศึกษาเรียนรู้หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ ห้องสมุด อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ ห้องตุมปัง ชั้น 3 อาคารบริหาร

ภาพกิจกรรม

TOP